Procedura zbywania akcji


PROCEDURA ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.
w BYDGOSZCZY

 
Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje w związku z ograniczeniem wynikającym z § 15`1 Statutu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. [Spółka] powinien:
1.Złożyć Zarządowi Spółki wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji. Wniosek powinien zawierać:
- dane osobowe Zbywcy akcji,
- liczbę akcji jaka ma być przedmiotem transakcji
- dane osobowe Nabywcy akcji
2.Pisemne wnioski można składać w siedzibie Spółki (ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz) lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej.
3. Zarząd w terminie do 8 tygodni od złożenia wniosku wyda pisemną zgodę na zbycie akcji lub wskaże innego Nabywcę, który nabędzie akcje na warunkach określonych w § 151 Statutu Spółki.
4. Zarząd przekaże akcjonariuszowi pisemną odpowiedź na adres wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji.
5.Umowę zbycia należy sporządzić w 3 egzemplarzach (dla zbywcy, nabywcy oraz Spółki).
6.Druki dokumentów (wzór wniosku o wyrażenie zgody na zbycie, wzory umów zbycia akcji) znajdują się na stronie internetowej Spółki (WWW.wzl2.mil.pl) lub w Biurze Zarządu Spółki.

Wniosek do Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji (34kB) word


Uzyskanie pisemnej zgody Zarządu Spółki jest warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji pod rygorem nieważności.

metryczka


Wytworzył: Redaktor (8 września 2016)
Opublikował: Redaktor BIP (8 września 2016, 12:38:21)

Ostatnia zmiana: Redaktor Główny BIP (16 lutego 2017, 06:58:02)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1568