Procedura dla nabywającego akcje WZL Nr 2 S.A.


PROCEDURA DLA NABYWAJĄCEGO AKCJE SPÓŁKI
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 SA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
 
 
Aby zarejestrować transakcję w księdze akcyjnej Spółki Nabywca akcji:
1.Składa wniosek do Zarząd Spółki o dokonanie stosownych zmian w księdze akcyjnej.
2. Do wniosku należy załączyć oryginał lub kopię dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji i przeniesienie własności akcji (umowa sprzedaży, umowa darowizny itp.)
3.Pisemne wnioski można składać w siedzibie Spółki (ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz) lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej.
4.Zarząd Spółki dokona stosownych wpisów do księgi akcyjnej po wypełnieniu procedury wynikającej z § 341 kodeksu spółek handlowych (Tzn. powiadomi pisemnie Zbywcę akcji o zamiarze wykreślenia jego uprawnień z księgi akcyjnej, oraz wyznaczy dwutygodniowy termin na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Zgłoszenie sprzeciwu przez Zbywcę akcji powoduje wstrzymanie wpisu.)
5.Po weryfikacji poprawności i kompletności przekazanych dokumentów dokonywane są odpowiednie zmiany w księdze akcyjnej Spółki. 
6.Druki wniosków (wzór umowy sprzedaży akcji, wzór umowy darowania akcji, wniosek o dokonanie zmian w KA) znajdują się na stronie internetowej Spółki (www.wzl.mil.pl, www.bip.wzl2.mil.pl ) lub w Biurze Zarządu Spółki.

Załączniki:

Wniosek o wpis do Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. (43kB) word

metryczka


Wytworzył: Redaktor (8 września 2016)
Opublikował: Redaktor BIP (8 września 2016, 13:29:32)

Ostatnia zmiana: Redaktor Główny BIP (16 lutego 2017, 06:59:43)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1560