Odpisy z Księgi Akcyjnej

Zarząd Spółki mając na uwadze uprawnienia akcjonariuszy do przeglądu Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. oraz do żądania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia, ustala następujące koszty sporządzenia odpisu z Księgi Akcyjnej Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.:

  1. Koszt odpisu z Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. dla jednego akcjonariusza wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote, 50/100gr) plus 23% podatek od towarów i usług tj. 3,08 zł (słownie: trzy złote, 08/100gr).
  2. Koszt odpisu z całej Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. stanowi wielokrotność kosztu odpisu dla jednego akcjonariusza, o którym mowa w pkt 1 powyżej, pomnożonego przez ilość akcjonariuszy.
  3. Warunkiem uzyskania żądanego odpisu bądź odpisów jest uprzednie uiszczenie opłaty w kasie Spółki, w wysokości kosztu ich sporządzenia. Koszty wysyłki ponosi akcjonariusz wnioskujący o uzyskanie odpisu lub odpisów. Przetwarzanie danych osobowych akcjonariuszy poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub odpisów z tej księgi innym akcjonariuszom, odbywa się na podstawie przesłanki określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W tym przypadku obowiązek udostępnienia do przeglądania lub sporządzenia odpisu z Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. następuje na podstawie art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
  4. Przez udostępnienie akcjonariuszom odpisu księgi akcyjnej rozumie się wykaz stanowiący liczbę porządkową, imię i nazwisko akcjonariusza, ilość akcji oraz ilość głosów.
  5. W przypadku wnioskowania przez akcjonariusza o odpis z Księgi Akcyjnej
    WZL Nr 2 S.A. zawierający informacje dotyczące jedynie wnioskodawcy opłata nie będzie pobrana. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.
 

Wyjaśnienie dotyczące udostępniania odpisów z Księgi Akcyjnej, znajduje się na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem http://www.giodo.gov.pl/318/id_art/1360/j/pl/

 

Odpis Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. jest sporządzany i przekazywany w formie wydruku.

Wzór wniosku o wydanie odpisu z Księgi Akcyjnej (123kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Redaktor (25 października 2016)
Opublikował: Redaktor Główny BIP (25 października 2016, 07:41:29)

Ostatnia zmiana: Redaktor Główny BIP (25 października 2016, 14:47:51)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1521