Dostarczenie hybrydowej znakowarki laserowej DPSS.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. ul. Szubińska 107 85-915 Bydgoszcz
Zapraszają do składania ofert na zamówienie:
Dostarczenie hybrydowej znakowarki laserowej DPSS.                      
 
 
Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: 39/I/WZL2/2021
 
1. Założenia wykonawcze zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Ogłoszenie (412kB) pdf

Dodatkowe warunki Zamawiającego:
a). Dostarczone urządzenie musi posiadać przewidziane prawem certyfikaty
i spełniać obowiązujące normy i być dopuszczone do użytku na terenie RP.
b). Uwzględnić zalecenia inwestora.
c).Oprócz formy papierowej oferty, dołączyć wersję elektroniczną (scan całej oferty wyłącznie na płycie CD).
   
2. Oferty zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym nieodłączny załącznik do ogłoszenia, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.02.2021 r. do godz.: 14:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dostarczenie hybrydowej znakowarki laserowej DPSS.                     
 
a) w Kancelarii Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. przy ul. Szubińskiej 107; 85-915 Bydgoszcz (data złożenia do WZL Nr 2 S.A);
b) przesłać pocztą (zachowanie wskazanego powyżej terminu liczy się od daty wpływu do Kancelarii Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.)
 
3. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji dotyczących warunków umowy z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
 
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5. Zamawiający informuje, że postępowanie nie odbywa się w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a na podstawie wewnętrznego Regulaminu, w związku z czym nie udziela informacji o treści konkurencyjnych ofert złożonych w toku postępowania oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia procedury przetargowej bez wybrania którejkolwiek z ofert.
6. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki lub zgody organów państwowych. W przypadku nie uzyskania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

7. Informacja o wynikach postępowania nie obliguje Zamawiającego do podpisania umowy. Zamawiający podpisuje umowę wyłącznie z Wykonawcą, którego uprzednio wezwał do jej podpisania.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w treści załączonego wzoru umowy.

Pracownikiem  Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
p. Jarosław Schneider, Kierownik działu Mechanicznego WZL Nr 2 S.A.,
Tel. +48 52/36-28-730; kom. +48 608-398-036
jaroslaw.schneider@wzl2.mil.pl
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Redaktor (25 stycznia 2021)
Opublikował: Redaktor Główny BIP (25 stycznia 2021, 08:11:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126