Licencja Microsoft Windows Serwer Data Center 2019 OLP-112 Core


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. ul. Szubińska 107 85-915 Bydgoszcz

Zapraszają do składania ofert na zamówienie:
Licencja Microsoft Windows Server DataCenter 2019 OLP – 112 Core.
   

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego:
I.25/I/WZL2/2021
   

1. Warunki Zamawiającego:

Ogłoszenie (4533kB) word Ogłoszenie
Istotne Postanowienia Umowy (595kB) pdf Istotne Postanowienia Umowy
Formularz oferty (413kB) pdf Formularz oferty
 
Oprócz formy papierowej oferty, dołączyć wersję elektroniczną (scan całej oferty wyłącznie na płycie CD).
 
2. Oferty zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym nieodłączny załącznik
do ogłoszenia, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15.10.2021 roku do godz. 14:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Licencja Microsoft Windows Server DataCenter 2019 OLP – 112 Core.                     
 
a)  w Kancelarii Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. przy
ul. Szubińskiej 107; 85-915 Bydgoszcz (data złożenia do WZL Nr 2 S.A.);
b)  przesłać pocztą (zachowanie wskazanego powyżej terminu liczy się od daty wpływu do Kancelarii Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.)
 
3. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji dotyczących warunków umowy z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
 
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
 
5. Zamawiający informuje, że postępowanie nie odbywa się w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a na podstawie wewnętrznego Regulaminu, w związku
z czym nie udziela informacji o treści konkurencyjnych ofert złożonych w toku postępowania oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia procedury przetargowej bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
6. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki lub zgody organów państwowych. W przypadku nie uzyskania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
 
7. Informacja o wynikach postępowania nie obliguje Zamawiającego do podpisania umowy. Zamawiający podpisuje umowę wyłącznie z Wykonawcą, którego uprzednio wezwał do jej podpisania.
 
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w treści załączonego wzoru umowy.
 
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 52/36-28-640; kom. +48 602-761-312

metryczka


Wytworzył: Redaktor (8 października 2021)
Opublikował: Redaktor BIP 1 (8 października 2021, 10:06:09)

Ostatnia zmiana: Redaktor BIP 1 (13 października 2021, 09:54:05)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 435